POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://bhps.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Tomasz Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LECH SYSTEM Tomasz Lech, Bobrowa 204C, 39-203 Bobrowa, NIP: 8722129463, REGON: 180197796, adres poczty elektronicznej: sklep@bhps.pl (dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@bhps.pl lub pisemnie na adres: Tomasz Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LECH SYSTEM Tomasz Lech, Bobrowa 204C, 39-203 Bobrowa.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  • prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym i dostarczanie innych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacja zamówień w Sklepie internetowym i obsługi posprzedażowej (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  • marketing bezpośredni własnych usług i produktów, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  • udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
  • dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
  • dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
  • dane związane z realizacją działań marketingowych – w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
  • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny – do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
  • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie Sklepu internetowego, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

§ 7 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  • w związku z założeniem konta Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail oraz pozostałe dane wprowadzone w ramach konta Klienta,
  • w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firma i NIP,
  • w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 2. W pozostałym zakresie Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
 3. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze Sklepu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Pliki cookies

 1. Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w następującym celu:
  • rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Klienta Sklepu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu,
 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach Klienta. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
  • pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
  • płatności elektronicznych,
  • księgowe,
  • hostingowe,
  • informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,
  • marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,
 3. W określonych przypadkach Sklep internetowy korzysta z Google reCAPTCHA, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane boty. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Ireland Limited adres IP komputera Klienta.
 4. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 10 Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.